Qëndra e të dhënave

Qëndrat e të dhënave sot përfaqësojnë një pikë thelbësore të veprimtarisë për shumincën e organizatave edhe nëse ajo është një qëndër private të dhënash në lokalitet /në lokalitetin e firmës ose në atë të vendosur në të ashtuquajturën cloud. Një qëndër efikase të dhënash kërkon investim të balancuar në pajisje, infrastrukturë dhe në sistemet e larta të rezolucionit të disponueshme për nevojat e vazhdueshme te biznesit (business continuity) dhe sigurinë e të dhënave.

Në procesin e rritjes së efikasitetit të qëndrave të të dhënave dhe përmirësimin e biznesit dallojmë disa iniciativa thelbësore si më poshtë :

  • Standardizimi dhe konsolidimi
  • Virtualizimi
  • Automatizimi
  • Siguria (fizike e të dhënave)

Veracomp në portofolin e saj të produkteve dhe prodhuesve të destinuar për qëndrat e të dhënave ju ofron zgjidhje për secilën nga iniciativat e mësipërme.

Distributions

Data Centar

Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!