Центри за податоци

Центрите за податоци денес претставува клучна точка на деловните активности за поголемиот број организации, без разлика дали станува збор за приватен центар за податоци на локацијата/локациите на компанијата или центар за податоци преместен во т.н. облак. Ефикасниот центар за податоци бара урамнотежено вложување во опрема, инфраструктура, но и во високо достапни системи за потребите на непрекинатото деловно работење (деловен континуитет) и безбедност на податоците.

Во постапката за подигнување на ефикасноста на центрите за податоци и подобрување на деловното работење ги разликуваме следните клучни иницијативи:

  • Стандардизација и консолидација
  • Виртуелизација
  • Автоматизација
  • Безбедност (физичка и на податоците)

Veracomp во портфолиото на производи и производители наменети за центрите за податоци нуди решенија за секоја од горенаведените иницијативи.

Distributions

Data Centar

Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!