Телекомуникации

Телекомуникациите ни овозможуваат истовремена комуникација помеѓу две или повеќе локации, т.н. point to point или multipoint начин на работа, без потреба од физичко присуство. Со напредокот на технологијата и зголемувањето на брзината за пристап до интернет, видеоконференциските системи им овозможуваат на организациите разни активности и многу значајна заштеда на трошоците за патување, обезбедуваат присуство и соработка на географски оддалечени места, со висока резолуција и исклучителна едноставност при користењето и вистински мерливо враќање на вложувањето за таквото решение.

Освен примената во т.н. сегмент на деловно работење во претпријатијата, видеоконференциските решенија наоѓаат свое место во академскиот и државниот сектор, преку исполнување на специфичните потреби како на пр. предавања од далечина, онлајн семинари, сведочења итн.

Veracomp во овој сегмент работи со компанијата LifeSize, зачетник на решенијата за видеоконференции со висока резолуција (HD), како и со Poly, водечка компанија за производство на аудио и видеоконференциски решенија кои ги задоволуваат потребите на секоја организација.

Distributions

Audio Video Conferencing

Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!