Pешенија

Мрежа

Мрежа

Тешко е да се замисли модерниот свет без моментална комуникација и размена на податоци. Слободно може да се каже дека мрежите и мрежната технологија се темел на кој ја засноваме целата размена на податоци, како и модерната комуникација. Така, стабилноста, безбедноста и пе...
Безбедност

Безбедност

Секоја компанија денес се соочува со предизвици поврзани со ефикасна заштита на инфраструктурата и информации што се клучни за успешно работење. Со успешната заштита на информацискиот систем не ги заштитуваме само доверливите информации, туку и репутацијата на компан...
Телекомуникации

Телекомуникации

Телекомуникациите ни овозможуваат истовремена комуникација помеѓу две или повеќе локации, т.н. point to point или multipoint начин на работа, без потреба од физичко присуство. Со напредокот на технологијата и зголемувањето на брзината за пристап до интернет, в...
Центри за податоци

Центри за податоци

Центрите за податоци денес претставува клучна точка на деловните активности за поголемиот број организации, без разлика дали станува збор за приватен центар за податоци на локацијата/локациите на компанијата или центар за податоци преместен во т.н. облак....
Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!